VaraTräningscente2.png

Medlemsvillkor

MEDLEMSVILLKOR

§ 1. Medlemskap 

Medlemskapet på Vara Träningscenter är personligt. Minimiålder för att teckna medlems avtal via autogiro är 11 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal för dennes räkning. Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig genom att dra sin tagg. Vid förlust av tagg eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar en ny tagg mot en ersättning av 100 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela Vara Träningscenter vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från Vara Träningscenter går till folkbokförd adress. 
Träningsanläggningen är ansluten till CMS, Skandinaviens största organisation för träningsanläggningar.

§ 2. Betalning 

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. 

Kontantbetalning 
Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående.

Betalning via autogiro 
Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 27-31:e dagen i månaden). Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. När du köper ditt kort betalar du klubbavgiften f.n. på 429kr samt den första träningsperioden fram tills första autogirodragningen. Ev. startavgift tillkommer på 800kr. Vara Träningscenter förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Företagsavtal och eventuella rabatter som betalas via autogiro ändras automatiskt efter den obligatoriska 12-månadersperioden till nuvarande ordinariepris. Rabatterade avtal går att förlänga genom att medlem senast 10 dagar innan 12-månaders period gått ut uppvisar en giltig anledning till rabatt. Företagsavtal förlängs med 12 månader åt gången. Retroaktiva prisjusteringar görs inte. Ungdomskortet prisjusteras till nuvarande ordinarie pris den dag ungdom fyller 18år. Betalare medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (förfallodagen) via autogiro.

Betalning via faktura 
Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. Faktureringsavgift på 56 kr inkl. moms tillkommer på samtliga fakturor. Vara Träningscenter förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. 


§ 3. Priser och betalningar 

Avtalet gäller för den avtalsperiod som överenskommits mellan parterna. För närvarande gäller 12, 24  eller 36 månader. Det finns för närvarande två typer av avtal beroende på betalningsform. Kontantavtal och s.k. autogiroavtal. Vid autogiroavtal delas kostnaden upp i månadsvisa, lika stora betalningar där månadsavgiften erläggs i förskott genom att dras från ett av medlemmens anvisat konto s.k. autogiro. Om en medlem ensidigt avslutar sin överföring via autogiro, utan att i förväg meddela träningsanläggningen, tas en administrativ avgift ut f.n. 200 kr. Om inte ny autogiroöverföring går att upprätta faktureras medlemmen återstående obetald avtalstid med betalningsvillkor 30 dagar netto. Alla avtal har en obligatorisk uppsägningstid på en månad (avvikelser kan förekomma, vid ex. avtal med bindningstid). Kontant betalda kort upphör automatiskt om de inte förnyas. Vara Träningscenter rekommenderar att uppsägning sker på plats.

 


§ 4. Ansvar för ägodelar och olycksfall m.m.

Träningsanläggningen ansvarar ej för förlust på grund av stöld, inbrott eller skada på medlems eller gästs egendom. Medlem rekommenderas att använda de låsbara skåp som finns i lokalen. Träningsanläggningen ansvarar för personskador som åsamkats medlem eller gäst orsakade av vårdslöshet från träningsanläggningens sida. Har den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat skadan tex genom att inte följa gällande instruktioner kan ett eventuellt skadestånd komma att jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande träningsanläggningens respektive den skadelidandes sida och omständigheter i övrigt.

Ersättning för indirekt skada så som förlorad arbetsförtjänst m.m. utgår inte under några omständigheter. Träningsanläggningen rekommenderar att medlem eller gäst tecknar egen relevant försäkring för sådana skadehändelser.


§ 5. Prisändringar 

Prisjusteringar av löpande avtal, efter den bundna avtalstidens utgång, och andraavgifter sker normalt vid varje årsskifte och meddelas genom skriftligt besked och/eller genom annonsering på VaraTräningscenters hemsida/mail minst 45 dagar före själva inträffandet. Medlemmen är skyddad mot prisjusteringar under den fast valda avtalsperioden enligt § 3 och ändring sker först när denna period löpt ut eller förlängs med ny fast avtalsperiod. Undantaget är kvalificerade höjningar av moms eller andra avgifter som träningsanläggningen inte kan påverka. Medlem har rätt att säga upp avtalet medverkan från tiden för prisjusteringen.

§ 6. Hälsotillstånd

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Vara Träningscenters aktiviteter. 

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Träning under obemannade tider kan endast ske där du har ett giltigt medlemskap. Gästträning på annan klubb kan endast ske då klubben är bemannad.

§ 8. Dopning

Vara Träningscenter har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44). 

§ 9. Praktiska ändringar

Vara Träningscenter förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. Vara Träningscenter förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering - reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid. Medlem ges rätt att under den aktuella tiden frysa sitt medlemskap. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp. 

 § 10. Personuppgifter (GDPR)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Vara Träningscenter kommer detta att meddelas av Vara Träningscenter. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter..
Registrerad har rätt att vända sig till Vara Träningscenter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas, om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden.Om grov överträdelse av våra trivselregler begås kan medlem bli permanent spärrad, detta medför att vi kommer spara nödvändiga uppgifter i ett slutet system.

Barn under 18 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos Vara Träningscenter.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla i vår kassa, när du kontaktar oss, när du använder vår Milonapp eller web, eller någon annan av Vara Träningscenters tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

• Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
• Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.
• Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
• Historisk information - dina köp och din betalningshistorik, samt inpasseringar
• Information om hur du interagerar med Vara Träningscenter - hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från Vara Träningscenter.
• Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår websida.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften.  

§ 11. Utryckningskostnad

Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.

§ 12. Identifiering

För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort.

§ 13. Uppsägning av avtal

Kontantavtal upphör automatiskt vid avtalstidens slut.
Uppsägning av autogiroavtal skall ske minst en månad före avtalstidens utgång. Avtalet upphör därefter vid avtalstidens utgång. För uppsägning av avtal med löpande avtalsperiod efter avslutad, icke förnyad fast avtalsperiod, gäller minst en månads uppsägningstid. Avtalet upphör vid hel kalendermånads utgång.
Medlem äger vidare rätt att säga upp avtalet i förtid med en månads uppsägningstid på grund av definitiv avflyttning till annan ort (om inte CMS finns på denna orten) eller på grund av andra beaktningsvärda omständigheter utom medlemmens kontroll. Angivna beaktningsvärda omständigheter måste kunna styrkas. Medlem äger därtill rätt att säga upp avtalet.
För att träningsanläggningen skall ha möjlighet att utreda eventuella problem eller önskemål om förbättringar på anläggningen, är det en fördel om orsaken till uppsägningen kan fastställas. Träningsanläggningen uppskattar därför om uppsägning sker skriftligen och på särskild blankett som tillhandahålls av anläggningen, som redskap för anläggningen att förbättra och förändra sin verksamhet.